Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om företaget
Personalen
Tjänster
GDPR
Kontakta oss
Vår erfarenhet - er trygghet!

Information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Du har rätt att få information från oss om vilken behandling av dina personuppgifter som sker och vad syftet är i de fall vi är personuppgiftsansvariga.

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken information du önskar ta del av.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas har du rätt att begära att vi justerar eller kompletterar uppgifterna. När justeringen är genomförd meddelar vi eventuella partners och underleverantörer som också berörs av justeringen.

Rätten att bli borttagen ur registret

Du har som kund rätt att få dina personuppgifter raderade om:

Undantaget är personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen. 

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker:

Om vi motsätter sig din invändning behöver vi kunna visa skäl som väger tyngre än dina intressen. När det gäller behandling i form av marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Klagomål

Anser du att vi behandlar uppgifter om dig i strid med gällande lagstiftning bör du anmäla det till vårt dataskyddsombud snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Begära skadestånd

Om du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då skicka in en skadeståndsbegäran till vårt dataskyddsombud eller väcka skadeståndsåtalan i domstol.